Bobby Muhidin

Pemuda kaki Gunung Salak

Karya fotografer lainnya